# روح

دم/ دم/ د/ دم/ د/ دم/ د/ د/ دم/ دم/ درام

یا زنــدگـــی نکــبــتـــی ام  را تمــــام کــــنیـــــا زخـــم هــــای روح مــرا التــیام کــــنگــفــــتی کــه هــیــچ داخـــل آدم نبـــوده ایمــن خــر ... ادامه مطلب
/ 52 نظر / 41 بازدید